s7中单强势沙皇作者:丨小坑哥丶战斗力:7214

赞(15)

踩(3)

中单稳上分沙皇作者:纵横丨风卷战斗力:5373

赞(4)

踩(3)

沙皇AP作者:我会坑你的战斗力:7410

赞(5)

踩(6)

恕瑞玛的士兵前进!作者:Foeve战斗力:6145

赞(3)

踩(3)